Treća nacionalna konsultacija "Uspješna reintegracija mladih i djece povratnika u zajednicu iz ratom zahvaćenih dijelova Sirije i Iraka"

Nastavljajući realizaciju projekta “Zajednice na prvom mjestu – Pokretanje hub-a organizacija  civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije”, u organizaciji NO “Hope and homes for children – BiH” i pod pokroviteljstvom Evropske komisije, protekla dva dana je u Sarajevu održana Treća nacionalna konsultacija “Uspješna reintegracija mladih i djece povratnika u zajednicu iz ratom zahvaćenih dijelova Sirije i Iraka”.

  S obzirom da je riječ o projektu regionalnog karaktera u čijoj realizaciji i razvoju učestvuju državne institucije i  organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Albanije i Kosova, osnovni cilj je da se kroz zajedničku platformu djelovanja omogući unapređenje regionalne saradnje koordinacije između sve većeg broja lokalnih OCD-a koji se bave pitanjima prevencije i suzbijanja nasilnog ekstremizma i nadležnih državnih institucija. Treća nacionalna konsultacija je svojim Programom rada predvidjela analizu i definiranje načina prevencije ideologijom motiviranog nasilja  - prilagođavanje i primjena alata u zajednici, razvoj i provođenje individualnog plana rada sa radikaliziranim pojedincima i izrada Akcionog plana reintegracije povratnika u zajednicu. Cijeneći značaj pomenutih aktivnosti Uprava policije se odazvala pozivu organizatora, a policijski službenici zaduženi za rad sa lokalnom zajednicom su uzeli aktivno učešće u radu ovog značajnog skupa i time dali svoj doprinos u zajedničkim naporima cjelovitog uključivanja svih raspoloživih društvenih i državnih kapaciteta na prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma i eliminiranju njegovih  posljedica.