Započela realizacija projekta "Prevencija trgovine ljudima"

Visoko sudsko i tužilačko vijeće u BiH implementira „Projekat jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa BiH“,  koji pored aktivnosti koje se odnose na jačanje tužilačkog sistema provodi i akitvnosti kojima se nastoje implementirati programi koji doprinose prevenciji kriminaliteta. Kao što je poznato, do sada je u okviru pomenutog projekta Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS, veoma uspješno realizovala projekat “Lopov uvijek bude otkriven” kroz koji su tokom nekoliko godina prošli učenici VI-ih razreda svih osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.

U nastavku implementacije projekta VSTV-a BiH, dogovorena je i započeta realizacija projekta “Prevencija trgovine ljudima”. U okviru priprema za realizaciju planiranih aktivnosti,  krajem februara i sredinom marta mjeseca, u organizaciji VSTV-a BiH i uz podršku MFS EMMAUS-Centra za sigurni internet i Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS zaduženi za rad sa lokalnom zajednicom veoma uspješno su, kao budući predavači,  pohađali i završili višednevne edukativne radionice i treninge iz oblasti sprečavanja i prevencije trgovine ljudima.

Efekti do sada realiziranih projekata u saradnji sa VSTV-om BiH i nadležnim ministarstvom Vlade KS su se pokazali veoma korisnim i sve povratne informacije govore u prilog toj činjenici, tako da je za očekivati da će i već započeta edukacija u srednjim školama na području Kantona Sarajevo postići zadovoljavajuće rezultate u smislu podizanja svijesti učenika o značaju borbe i prevencije svih oblika kriminaliteta, a u ovom slučaju prevenciji trgovine ljudima.