Lična karta za stranca

Strancu kojem je odobren stalni boravak i koji je navršio 18 godina, nadležni organ uprave mjesta u kojem stranac ima prijavljeno prebivalište izdaje ličnu kartu za stranca.

Napominjemo da je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, stranac dužan da se obrati Službi za poslove sa strancima (Ministarstvo sigurnosti) za dodjelu JMB, odnosno evidentiranje već dodijeljenog matičnog broja.
Zahtjev za izdavanje lične karte (na obrascu LK/OI-S1) stranac je dužan podnijeti nadležnom organu ( u mjestu gdje ima prijavljeno prebivalište , tačnije Sektor za administraciju općine na kojoj stanuje – lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata–a ) u roku od osam dana od dana prijema odluke o odobrenju stalnog boravka.
Uz zahtjev se prilaže: dokaz o odbrenom stalnom boravku, dokaz o identitetu stranca (putna isprava) i dokaz o uplati propisanih naknada za obrazac lične karte za stranca.

Nakon provedenog postupka dodjele JMB, odnosno evidentiranja već dodjeljenog JMB u centralnoj evidenciji, strancu se izdaje potvrda o primitku zahtjeva za izadavanje - zamjenu LK/OI za stranca i preuzimanju LK/OI, na obrascu LK/OI-S2.
Preuzimanje LK/OI za stranca potvrđuje se upisivanjem datuma i potpisom službenika i podnositelja zahtjeva na potvrdi.
Lična karta za stranca izdaje se s rokom važenja od pet godina, ako drugačije nije određeno posebnim propisom.
Stranac je dužan nositi i na zahtjev ovlaštenog lica pokazati ličnu kartu za stranca.

 

Lična karta za stranca

- zahtjev (koji se dobije na lokaciji – bez naknade)

- dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 50,00 KM

- dokaz o odobrenom stalnom boravku

- dokaz o identitetu ( putna isprava, prethodna lična karta - u slučaju zamjene lične karte)

- originalna obavijest o određenom JMB za stranca

 

Uplatu izvršiti na jedan od sljedećih računa:

UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

RAIFFEISEN BANK - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 1610000010751394;

INTESA SANPAOLO BANKA - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1549212013183391;

Svrha doznake: uplata za ličnu kartu

Vrsta prihoda: 722190

Iznos: 50,00 KM

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

Općina : šifra općine prebivališta – sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija: 0923999

Poziv na broj: „0000000000“

Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 093, Vogošća 080, Ilijaš 040

NAPOMENA: U NASTAVKU JE SPECIMEN UPLATNICE SA DETALJNIM UPUTSTVOM O PRAVILNOM POPUNJAVANJU OBAVEZNIH POLJA NA UPLATNICI