2016. - oktobar - Prva PU PS Centar

U toku mjeseca oktobra 2016. godine u dijelu edukativnih aktivnosti u školskim institucijama na području općine Centar Sarajevo, policijski službenici koji rade sa lokalnom zajednicom, su po prethodno sačinjenom Planu edukacije, održali veći broj radionica i predavanja u osnovnim i srednjim školama. Tako su u osnovnim školama „Nafija Sarajlić“ i „Safveg-beg Bašagić“ održali devet radionica, kojima su obuhvaćeni učenici drugih razreda, a obrađene teme su bile: „Bezbjednost djece u saobraćaju“ i „Moj posao – posao službenika policije“. Također, u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti, održano je šest radionica, a održane teme su: „Prevencija maloljetničkog prijestupništva“ i „Rizična ponašanja mladih u saobraćaju“.