2017. - juni - oktobar - PS Centar

Ovaj izvještaj se odnosi na period juni – oktobar 2017. godine i sadrži aktivnosti policijskih službenika zaduženih za kontakte i rad sa predstavnicima lokalne zajednice. S obzirom na dužinu perioda koji je obuhvaćen izvještajem, aktivnosti će biti prezentirane u dva dijela i to: prvi dio koji se odnosi na realizaciju Programa edukacije u vaspitno-obrazovnim ustanovama na području općine Centar, a drugi dio na učešće na različitim manifestacijama i projektima usmjerenim na promoviranje kulture, sporta, sigurnosti itd.

Aktivnosti na provođenju pojedinih edukativnih projekata i nastavnih jedinica na teme iz oblasti sigurnosti su realizirane na osnovu Plana i programa edukacije u vaspitno-obrazovnim ustanovama i preciznog dogovora sa menadžmentima škola i ustanova o datumu i mjestu održavanja nastave. Pored toga, policijski službenici su učestvovali i u edukaciji učenika i djece koja nije u neposrednoj vezi sa pitanjima sigurnosti. Tako su  djeci iz vrtića “Leptirić”  u dva navrata osigurali bezbjedan odlazak i povratak u kino “Meeting point” i “Srednju muzičku i baletsku” školu, a put do odredišta je iskorišten da se djeca na praktičan način upoznaju sa pravilnim načinom kretanja ulicom, prelaska ulice, saobraćajnim  znakovima, horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i slično.  U O.Š. Aleksa Šantić u saradnji sa VSTV-om BiH, započeta je realizacija projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u BiH” i u okviru toga je realizovana tema “Nezakonito ponašanje se ne isplati”. Tom prilikom je izvedena i pokazna vježba sa službenim psima. U “Srednjoj građevinsko-geodetskoj” školi započela je realizacija radionica na teme: “Prevencija maloljetničke delikvencije”, “Rizična ponašanja mladih u saobraćaju”, “Kultura ponašanja mladih”.  Zatim, u saradnji sa Slovačkim LOT-timom EUFOR-a su organizirana predavanja na temu zaštite i prevencije od neeksplodiranih ubojnih sredstava za djecu iz VI i VII razreda O.Š. Silvije Strahimir Kranjčević i vrtića “Iskrica”.

Istovremeno, policijski službenici su učestvovali i u različitim aktivnostima predstavnika lokalne zajednice, udruženja građana, nevladinih organizacija i sl., sa osnovnim ciljem relaksacije odnosa sa građanstvom, te uspostavljanjem zdravih osnova za saradnju sa predstavnicima lokalne zajednice. Ove aktivnosti podrazumijevaju učešće na sljedećim manifestacijama, druženjima i projektima: jednodnevni izlet sa Udruženjem penzionera općine Centar u Ajdinovićima, osiguranje  kolone konjanika ispred Sebilja u sklopu manifestacije “Ajvatovica 2017”, osiguranje parastos na pravoslavnom groblju “Sv. Marko”, učešće u dvodnevnom program “Kids Festa”, kampanja “Borba protiv korupcije” u organizaciji ICITAP-a i Ambasade SAD-a u Sarajevu, te učešće sa kolegama iz Jedinice za saobraćaj u realizaciji kampanje “Voli život – Poštuj pravila”.