POLICIJSKI KOMESAR

 

POLICIJSKI KOMESAR - GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE -  MEVLUDIN HALILOVIĆ

 

OBRAĆANJE POLICIJSKOG KOMESARA HALILOVIĆA

U godini koja je pred nama naš primarni cilj će predstavljati nastavak aktivnosti na izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti utvrđenih Ustavom, Zakonom i drugim propisima, sa stalnom intencijom njihovog poboljšanja u svim aspektima tog djelovanja. Imajući u vidu činjenicu da je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo jedan od osnovnih nosilaca sigurnosti građana Kantona Sarajevo, sa posebnom pažnjom će biti analizirani svi faktori koji u određenim okolnostima mogu uticati na ukupno stanje sigurnosti, kao što su: migracije i kretanje stanovništva, eventualni slučajevi iskazivanja nezadovoljstva građana socio-ekonomskom situacijom, stanje u borbi protiv terorizma, trgovine ljudima i sl. S tim u vezi, aktivnosti Uprave policije će biti bazirane na planiranju, organizovanju i realizaciji zadataka proisteklih iz obaveze stalnog poboljšanja stanja sigurnosti na području Kantona Sarajevo, te u tom smislu poduzimanja neophodnih preventivno-represivnih mjera i radnji, koje će garantovati efikasno provođenje planiranih zadataka i aktivnosti. Na ovom mjestu bih htio posebno naglasiti značaj preventivno-represivnog djelovanja sa ciljem smanjenja smrtno stradalih građana u saobraćaju, te zaštite mladih od svih oblika rizičnih ponašanja, sa posebnim akcentom na važnost saradnje policijskih službenika sa predstavnicima lokalne zajednice. U tom smislu je neophodno dodatno osnažiti naše kapacitete na provođenju već započetih projekata edukacije školske omladine u oblastima nedozvoljene trgovine i zloupotrebe opojnih sredstava, zaštite od cyber kriminala, te preventivnog djelovanja na sprečavanju međuvršnjačkog nasilja i nasilja u porodici. Analiza dosadašnjih aktivnosti, kao i postignutih rezultata u pojedinim segmentima svoga djelovanja, u potpunosti opredjeljuje Upravu policije da tokom naredne, 2018. godine, svoje aktivnosti prioritetno usmjeri na osiguranje lične i imovinske sigurnosti građana Kantona u svim aspektima koje realizacija planiranih ciljeva podrazumijeva, očuvanje i sprečavanje narušavanja javnog reda i mira na području Kantona, osiguranje uslova za normalno i bezbjedno odvijanje saobraćaja na putevima, te borba protiv svih oblika korupcije. Naravno, da bi planirane aktivnosti bile uspješno provedene, neophodno je ostvariti kvalitetnu saradnju sa tužilaštvima i drugim agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, ali i širom društvenom zajednicom, kao dijelom zajedničkog napora na stvaranju što sigurnijeg ambijenta za život boravak stanovnika, ali i posjetilaca i gostiju Kantona Sarajevo.