2011 - novembar - PS Ilidža i PS Hadžići

U okviru realizacije projekta „Rad policije u zajednici“, RPZ policajci PS Ilidža su u saradnji sa menadžmentom osnovnih škola na području općine Ilidža, sa učenicima prvih razreda osnovnih škola realizirali predavanja na sljedeće teme: „Djeca u saobraćaju“, „Policajac prijatelj“ i „Maloljetnička delikvencija“. Sa učenicima prvih razreda je posebno obrađena tema iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture, sa posebnim akcentom na pravilan prelazak ulice sa i bez semaforske signalizacije.

U organizaciji Obrazovnog centra „Spajalica“ organizovan je seminar na temu maloljetničkog prijestupništva i strategije koja se poduzima u cilju njegovog sprečavanja. Seminaru su prisustvovali predstavnici više nevladinih organizacija i to: „Kult“, „Promente“, „Cem-a“, „Ismo“ , a u sklopu izlaganja predstavljeni su neki već realizirani projekti, kao i oni čija je realizacija tek u fazi planiranja.

RPZ policajac iz PS Hadžići je u Srednjoškolskom centru u Hadžićima, a u saradnji sa Disciplinskim centrom za maloljetnike i Centrom za socijalni rad općine Hadžići, organizirao i aktivno učestvovao u realizaciji predavanja na temu „Društveno neprihvatljiva ponašanja“. U toku predavanja su analizirani uzroci i posljedice takvih vrsta ponašanja, te načini preventivnog djelovanja u takvim slučajevima. Predavanje je održano u pet navrata i veoma je značajno napomenuti da su učenici uzeli aktivno učešće prilikom realizacije ove interesantne teme.