2012. - april - II PU

U sklopu provođenja aktivnosti na provođenju projekta „Rad policije u zajednici“, u mjesecu aprilu, RPZ policajci Druge policijske uprave su obavljali različite poslove, od kojih svakako treba izdvojiti održavanje radionica sa učenicima osnovnih i srednjih škola na teme „Maloljetnička delikvencija“ i „Mladi u sukobu sa zakonom“. Radionice su održane u O.Š. „Malta“ i „Hrasno“.

U ovom mjesecu je nastavljeno i provođenje kampanje „Civilna hrabrost“ u O.Š. „Malta“ i to sa učenicima sedmih razreda, kojima su tom prilikom podijeljeni prigodni pokloni. A da bi ostvarili korisne kontakte sa službama koje također učestvuju u implementaciji ovih projekata, kolege RPZ policajci su prisustvovali sastanku pedagoga i socijalnih radnika sa područja općine Novo Sarajevo, održanim u Prosvjetno-pedagoškom zavodu Kantona Sarajevo. Ovo je bio vrlo koristan sastanak u smislu dogovora o odabiru tema koje će biti obrađene sa učenicima u narednom periodu.

U saradnji sa Službom za društvenu djelatnost općine Novo Sarajevo i Centrom za mlade, odvijaju se pripreme za organizaciju biciklističk utrke, u sklopu obilježavanja Dana općine Novo Sarajevo.

Posebno je značajno napomenuti predavanja održana u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn, u saradnji sa kolegama iz Odjeljenja za sprečavanje zloupotrebe narkotičkih sredstava, a na temu „Mladi i droga“. Predavanja su održana u dva termina, a prisustvovalo im je 80 učenika prvih razreda.