2012 - maj - II PU

Mjesec maj 2012. godine protekao je u znaku uobičajenih aktivnosti RPZ policajaca Druge policijske uprave. To znači da su kolege, u skladu sa prethodno napravljenim planom, održali više radionica sa učenicima osnovnih i srednjih škola na teme: „Maloljetnička delikvencija“ , „Zloupotreba narkotičkih sredstava“ i „Mladi i droga“. Teme vezane za narkotike su realizirane u saradnji sa kolegama iz Odjeljenja za sprečavanje zloupotrebe narkotičkih sredstava. Posebno pozitivan odjek imala je realizacija ovih tema u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn.

U saradnji sa učenicima O.Š.“Hrasno“, učestvovali su u realizaciji projekta učenika Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, na temu „Sigurnim koracima preko zebre“. Praktični dio projekta je realiziran na području naselja Trg heroja i bit će nastavljen i u narednom mjesecu.

Kako je saradnja sa školskim ustanovama jedan od važnih segmenata aktivnosti RPZ policajaca, bilo je za očekivati da kolege prisustvuju i obilježavanju dana škole u O.Š. „Kovačići“ i O.Š. „Grbavica“.

Pored pomenutih aktivnosti, održani su i sastanci sa odgovornim licima u Centru za mentalno zdravlje, te dogovorene neke aktivnosti u narednom periodu, te sastanak RPZ policajaca i koordinatora MUP-a Kantona Sarajevo. Sastanak je održan u prostorijama Druge policijske uprave. U cilju što bolje koordinacije aktivnosti različitih segmenata društvene zajednice, naši RPZ policajci su prisustvovali i sastanku aktiva pedagoga i socijalnih radnika sa područja općine Novo Sarajevo, održanom u objektu Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo.