2012 - maj - IV PU

Osim redovnih aktivnosti, ovog mjeseca su RPZ policajci PS Ilidža, učestvovali na Regionalnom strateškom seminaru pod nazivom „Sport – škola – policija“. Seminar u trajanju od četiri dana, je održan u Velesu, R. Makedonija. Prevashodni cilj seminara je bio iznalaženje pravih načina za ostvarivanje otvorenog partnerstva sa civilnim, javnim i privatnim sektorom. Jedan od najefikasnijih načina je svakako, stalno razvijanje raznovrsnih sportskih programa koji bi bili posvećeni razvoju međuetničke suradnje, a u službi prevencije kriminala i konflikta među djecom.

Redovne aktivnosti su sadržavale održavanje radionica sa učenicima. Tako je u VIII osnovnoj školi održana radionica na temu „Međuvršnjačko nasilje“. Realizacijom teme učenicima su predstavljene njen osnovne postavke, a te su da svako dijete ima pravo na život bez nasilja, pojavni oblici te vrste nasilja i šta zapravo znači pojam „međuvršnjačkog nasilja“.

U ovom mjesecu je održan i Dan osnovnih škola općine Ilidža, a na svečanosti održanoj tim povodom najboljim učenicima su dodijeljene diplome učenika generacije.

Sarajevo, 06.06.2012. godine