2012 - mart - II PU

U izvještajnom periodu, koji obuhvata vrijeme od 28.02. do 28.03.2012. godine, RPZ policajci Druge PU su bili veoma aktivni u provođenju projekta „Rad policije u zajednici“. Ono što se može posebno izdvojiti jeste aktivnost na održavanju više radionica sa učenicima osnovnih i srednjih škola na teme „Maloljetnička delikvencija“ i „Mladi u sukobu sa zakonom“.

Također, prisustvovali su na više roditeljskih sastanaka u osnovnim i srednjim školama i uzeli značajno učešće u radu tih sastanaka, u smislu davanja korisnih savjeta i smjernica roditeljima u vaspitno-odgojnom procesu i povremenoj kontroli onoga šta djeca rade kada su u školi ili nekim vannastavnim aktivnostima. Kao novost u radu i pristupu realizaciji ovog projekta, svakako treba spomenuti i radionice održane sa roditeljima učenika prvih razreda srednjih i 7-ih i 8-ih razreda osnovnih škola, a na temu „Sigurno okruženje i postupanje u slučaju neželjenih događaja“.

Zatim su naše kolege RPZ policajci, na osnovu prethodnog dogovora i zajedno sa komandirom PS Novo Sarajevo, obišli niz značajnih ustanova na području Općine i to: Službu za društvenu djelatnost općine Novo Sarajevo, Centar za mlade, Centar za zdravo starenje, Centar za socijalni rad općine Novo Sarajevo i tom prilikom ostvarili kontakte sa direktorima pomenutih ustanova i pomoćnikom načelnika Općine, te dogovorili niz zajedničkih akcija u narednom periodu.

Nastavljeno je provođenje kampanje „Civilna hrabrost“ u područnim osnovnim školama, te održan sastanak sa pedagozima i socijalnim radnicima sa područja Općine u objektu Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo.

I na kraju, da poboljšaju nivo sopstvene edukacije i osposobljenosti, kolege RPZ policajci su prisustvovali seminaru na temu „Mladi i droga“, održanom u organizaciji nevladine organizacije „CSI“.

Naredni period će karakterizirati nastavak realizacije, uglavnom prethodno dogovorenih, aktivnosti na realizaciji ovog, za cijelu zajednicu, iznimno važnog projekta.