Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku prehrambenih proizvoda i nabavku higijensko-potrošnog materijala