Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udruženja sa područja Kantona Sarajevo iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu, razdjel MUP-a Kantona Sarajevo

                     Bosna i Hercegovina

              Federacija Bosne i Hercegovine

                   KANTON SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

                      S A R A J E V O

 

Broj: 01/5-1-14-11401

Datum: 16.10.2017.godine

 

Na osnovu člana 22. stav (2) i (3) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 53/16), člana 2. Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organzacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11, 3/12-ispravka, 37/13, 16/14 i 6/17) te člana 4. i 5. Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava tekućih grantova Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 40/2017), u cilju zakonitosti i transparentnosti trošenja budžetskih sredstava, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udruženja sa područja Kantona Sarajevo iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu, razdjel Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA :

 

Prikupljanje zahtjeva neprofitnih organizacija i udruženja, radi obezbjeđenja finansijske podrške iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu sa razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

PRAVO UČEŠĆA:

 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju udruženja i fondacije (nevladine i neprofitne organizacije) registrovani na području Kantona Sarajevo koja za sredstva iz Budžeta apliciraju u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata koji su od interesa za građane Kantona Sarajevo ili doprinose razvoju, afirmaciji i provode se na području Kantona Sarajevo, a isti projekti se odnose na :

 

 1. programe sportsko-rekreativnog i rehabilitacionog karaktera pripadnika MUP-a Kantona  Sarajevo;
 2. aktivnost i uključivanje što većeg broja lica sa invaliditetom u rad udruženja;
 3. obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. na području Kantona;
 4. aktivnost i uključivanje što većeg broja pripadnika nacionalnih manjina u rad udruženja,
 5. projekti sigurnosti u saobraćaju (edukacija u bezbjednosti u saobraćaju i kulturi u  

saobraćaju);

 1. projekti usmjereni na promociju i unapređenje sprečavanja i suzbijanja protivpravnih 

ponašanja.

 

OPŠTI KRITERIJI: 

 

 1. registracija udruženja/fondacije na području Kantona Sarajevo;
 2. program rada za 2017. godinu sa obrazloženjem;
 3. finansijski plan za 2017.godinu;
 4. finansijski izvještaj za prethodnu godinu;
 5. organizovanost i broj članova udruženja/fondacije;
 6. rezultati i uspjesi na kantonalnom, entitetskom, državnom i međunarodnom nivou;
 7. ekonomska opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi;

 

POSEBNI KRITERIJI:

 

 1. kvalitet programa/projekta, potvrđen status i značaj;
 2. broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem udruženje ili organizacija

djeluje;

 1. projekti zbrinjavanja i pomoći porodicama poginulih pripadnika MUP-a KS;
 2. odgojno društveni značaj;
 3. tradicionalnost, ugled i interes javnosti;
 4. programi sportsko – rekreativnog i rehabilitacionog karaktera pripadnika MUP-a KS;
 5. aktivnosti i uključivanje što većeg broja invalida u rad udruženja/fondacije;
 6. obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992. – 1995. na području Kantona Sarajevo.

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

 1. uredno popunjen i ovjeren obrazac prijave (OBR.7.3.-02-01/01) koju zainteresirana udruženja/fondacije mogu preuzeti na zvaničnoj web stranici Kantona Sarajevo www.vlada.ks.gov.ba i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo www.mup.ks.gov.ba
 2. rješenje ili uvjerenje iz registra udruženja izdato u vrijeme podnošenja zahtjeva, izuzev iz Registra udruženja koje vodi Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo koje nosilac budžetskih sredstava pribavlja po službenoj dužnosti;   
 3. uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj;
 4. uvjerenje o izmirenim poreskim obvezama;
 5. uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za uposlenike ukoliko udruženje/fondacija ima uposlenika;
 6. bilans stanja i bilans uspjeha ovjereni od strane nadležne poreske uprave za prethodnu godinu i
 7. izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini.

 

Napomena: Udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza može dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje.

 

OCJENA PRIJAVA:

 

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i/ili aktivnosti pristiglih na ovaj poziv izvršit će Komisija koju je imenovao ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave udruženja/organizacija:

- koja ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz ovog poziva;

- čiji programi, projekti ili aktivnosti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom,

- čije prijave nisu blagovremeno podnijete.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA:

 

Prijava na Javni poziv se podnosi u pisanoj formi putem pošte ili neposrednom predajom na Pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije broj 16, na obrascu OBR.7.3.-02-01/01 koji se nalazi na web stranici Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ili se isti direktno može preuzeti u Pisarnici.

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

 

 

Kanton Sarajevo

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ul. La Benevolencija broj 16

71 000 Sarajevo

(Komisija za provođenje procedure za dodjelu finansijskih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu iz tekućih transfera Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – Prijava na javni poziv – ne otvarati)

 

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama.

 

 

 

           Komisija za provođenje procedure

                                                                                                                                                     za dodjelu finansijskih sredstava

 

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon OBR. 7.3-02-01-0175.5 KB
Rok: 
03.11.2017