Skip to main content
Please wait...

Nasilje u porodici

Po definiciji, nasilje je svaki čin protiv volje pojedinca koji ugrožava lični integritet, bilo da se radi o fizičkom, psihičkom, seksualnom ili ekonomskom nasilju. Znate li da zlostavljanje članova porodice nije više lična stvar? Krivični zakon nasilje u porodici tretira kao posebno krivično dijelo i propisuje slijedeće: Ko nasiljem, drskim ili bezobraznim ponašanjem ugrožava mir, tjelesnu cjelovitost ili duševno zdravlje člana svoje porodice krivično je odgovoran i kaznit će se. Nasilje u porodici česta je pojava i u našoj sredini te je sve češće predmet istrage policije, koja se provodi pod nadzorom tužilaštva, a u svim slučajevima se ostvaruje i neophodna saradnja sa Centrom za socijalni rad radi preduzimanja mjera iz njegove nadležnosti Nasilje u porodici više nije tabu tema. O njemu treba više raspravljati, kako u nadležnim institucijama tako i na drugim meritornim mjestima. Ovom prilikom pozivamo i ohrabrujemo građane da sva nasilja u porodici za koja doznaju da se događaju ili da su se dogodila u njihovom susjedstvu, odmah prijave policiji kako bi se pravovremeno spriječile negativne posljedice, a nasilnicima stavilo do znanja da su njihovi postupci protivzakoniti. Na dozvolite da vas član vaše porodice fizički ili psihički zlostavlja samo zato što ste fizički slabiji od njega ili, pak, što finansijski zavisite od njega. U slučaju kada su ta zlostavljanja učestala i kad niste u stanju sami razriješiti konfliktne situacije, obratite se za pomoć centru za socijalni rad i policiji. Svjesni smo činjenica da većina žrtava (posebno žena), po svaku cijenu, želi sačuvati porodicu i spremne su se žrtvovati za nju, bilo zbog tradicionalnog shvaćanja porodice ili zbog neizvjesnosti oko podizanja djece, nedostatka finansijskih sredstava i drugih razloga. Ukoliko ste osoba koja doživljava nasilje u porodici, trebate znati: niste krivi za nasilje koje doživljavate. razgovarajte s nekim o tome šta vam se dešava, krivica i stid su na nasilniku; dokumentirajte svoje povrede (što prije otiđite do liječnika i uzmite potvrdu o povredama); nasilje u porodici uništava porodicu; nasilje u porodici najviše pogađa djecu i ostavlja teške posljedice; žene i djeca su najčešće žrtve nasilja Prijavom slučaja nasilja policiji, policija je dužna: reagovati na vrijeme, otići na mjesto događaja; pružiti sigurnost žrtvi što uključuje i lišavanje slobode počinitelja i predaju tužilaštvu; predati tužilaštvu sve dokaze do kojih je došla u postupku; posavjetovati žrtvu o sigurnim mjerama koje žrtva treba preduzeti i koje će policija preduzeti.

Maloljetničko prijestupništvo i adolescencija

Svjedoci smo različitih oblika nasilničkog ponašanja mladih koji ponekad poprimaju oblike protesta, besmislenog rušenja i uništavanja svega što ih nastoji uokviriti u postojeći način života. Takva težnja osnažena u skupini vršnjaka i podsticana slikama nasilja u filmovima, spotovima, kompjutorskim igricama itd., podstaknuta trenutnim ličnim neuspjehom pojedinaca dovodi do poremećaja ponašanja.    SVE POČINJE: MLADENAČKIM TAKMIČENJEM ŽELJOM ZA ISTICANJEM STICANJEM STATUSA U SKUPINI ZBOG PUSTOLOVINE. Djeca u pubertetu, kad su u skupini, sklona su nasilničkom ponašanju prema mlađim jer misle da tako dokazuju svoju zrelost. Posljedice mogu biti ozbiljne. Zbog lažnog ponosa ili straha od nasilnika dijete žrtava takvog ponašanja nije spremno odmah iznijeti svoj problem. Ponekad ima vidne tjelesne povrede, a vrlo često to prikrije. To je znak za roditelje da se sa djetetom nešto događa.   KAKO PREPOZNATI DA LI JE DJETETU POTREBNA POMOĆ: Povlači se u sebe, Izlazi vani rjeđe nego prije Povlači se od porodice, od prijatelja i dobija loše ocjene u školi Noćne more i mokrenje u krevet Iskazuje povećanu agresivnost i nemir Z A T O: Reagujte na prve znakove češćih izostanaka ili dužeg izostanka iz škole. Odmah stupite u kontakt sa školom, razrednikom, voditeljem nastave, školskim pedagogom, psihologom. Obratite pažnju na znakove napetosti, posebno kada oni ometaju uobičajenu dječiju aktivnost. Ne oglušujte se na dječije brige i misli, saslušajte dijete bez prekidanja, pokažite toplinu i razumijevanje, ne umanjujte važnost osjećaja i iskazivanja brige djeteta. Ne zanemarite mogućnost da današnjoj djeci mnogo toga otežava sazrijevanje; povećan broj nasilja, otuđenost među ljudima, promjena porodične strukture, dostupnost alkohola, cigareta, droga, pojačan uticaj medija, preslikavanje života sa filmskog platna, neizvjesna budućnost i još mnogo toga .....sve to opravdava vašu zabrinutost i odgovornost. Upamtite: drogu nudi prijatelj ili poznanik, a ne nepoznata osoba!   KAKO ZAŠTITITI DIJETE: NEKA UVIJEK KAŽE KUDA IDE I GDJE IDE, NEKA SE VRAĆA KUĆI U DOGOVORENO VRIJEME, NEKA SE NE ZADRŽAVA VANI AKO NIJE SA PRIJATELJIMA, NEKA NE ČINI USLUGE NEPOZNATIM OSOBAMA, NEKA NE ULAZI U VOZILO NEZNANCA, NEKA NE PRIMA POKLONE (PIĆE, CIGARETE, BOMBONE I SLIČNO), NEKA NIKOG NE PUŠTA U STAN KADA JE SAMO U KUĆI. USPOSTAVITE SA SVOJIM DJETETOM ODNOS POVJERENJA.

Trebali bi znati!!!!!!!

Ukoliko je dijete žrtva krivičnog djela

Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku F BiH (Sl. novine broj 7/14 od 29.01.2014.g.) je propisana posebna procedura ukoliko je dijete žrtva ili svjedok krivičnih djela (član 187. stav 2. Zakona, navodi se:"Ako se kao svjedok saslušava dijete ili mlađi maloljetnik oštećen krivičnim djelom iz člana 185. ovog zakona, takvo saslušanje se može provesti najviše dva puta".), te shodno tome, dijete se saslušava uz pomoć psihologa, pedagoga ili druge stručne osobe, a cijeli postupak se snima audio-vizuelnim uređajima. Takvo saslušanje će provesti tužitelj ili ovlaštena službena osoba. Sobe za saslušanje djece su prilagođene djeci i koncipirane su tako da se djeca osjećaju sigurno i ugodno. Saslušanje djece vrše posebno obučeni policijski službenici ili tužitelji, koji imaju posebna znanja o pravima djeteta i senzibilirani su rad sa djecom. Također, roditelji mogu prisustvovati saslušanju djeteta, osim u slučajevima kada zakon tu mogućnost isključuje.

Ukoliko je dijete osumnjičeno za krivično djelo

Djeca koja dođu u sukob sa zakonom imaju prvi kontakt sa policijskim službenicima u okviru formalnog sistema krivičnog pravosuđa. Policijski službenici koji postupaju u slučajevima kada je dijete došlo u sukob sa zakonom, postupaju u skladu sa zakonskim ovlaštenjima. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH je propisao novu alternativnu mjeru - policijsko upozorenje, kojom se policiji daje zakonsko ovlaštenje da maloljetnika odvrati od redovne krivične procedure, uz propisani način izricanja i cjelokupni postupak izricanja upozorenja.

Kada se može izreći policijsko upozorenje?

Član 23. (Policijsko upozorenje)

(1) Prema maloljetnom učiniocu krivičnog djela može se izreći policijsko upozorenje za krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ako su ispunjeni uvjeti iz člana 88. ovog zakona i ako je to srazmjerno okolnostima i težini učinjenog krivičnog djela u skladu sa članom 9. ovog Zakona.

(2) Policjisko upozorenje može izreći pod sljedećim uvjetima:

a) da maloljetnik priznaje krivično djelo,

b) da je priznanje dato slobodno i dobrovoljno,

c) da postoji dovoljno dokaza da je maloljetnik učinio krivično djelo,

d) da prema maloljetniku nije ranije izricano policijsko upozorenje, primijenjena odgojna preporuka

ili izricana krivična sankcija,

(3) Policijsko upozorenje izriče ovlaštena službena osoba sa posebnim znanjima, uz odobrenje tužitelja.

Da li dijete mora imati branioca?

Ako je dijete osumnjičeno za izvršenje krivičnog djela Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku F BiH u članu 77. predvidio da ima pravo na branioca  sa posebnim znanjem.

Maloljetnik mora imati branitelja prilikom prvog saslušanja od tužitelja ili ovlaštene službene osobe, kao i tokom cijelog postupka.

(2) Maloljetnik ima branitelja i onda kada ovlaštena službena osoba izriče policijsko upozorenje iz člana 23. ovog Zakona i kada tužitelj uvjetuje nepokretanje postupka prema maloljetniku ispunjenjem odgojne preporuke iz člana 26. ovog Zakona.

(3) Ako sam maloljetnik, njegov zakonski zastupnik ili srodnici ne uzmu branitelja, o tome se obavještava sudija koji na prijedlog tužitelja ili ovlaštene službene osobe postavlja branitelja po službenoj dužnosti.

(4) Branitelj iz stava (3) ovog člana mora imati posebna znanja.

Ako je maloljetnik lišen slobode?

Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH je odredio i Posebna pravila postupanja tokom lišenja slobode (Član 97).

(1) Maloljetnik koji je lišen slobode dok se nalazi u policijskoj stanici i tokom zadržavanja u tužilaštvu, smješta se u prostoriju tako da nije u kontaktu sa odraslima.

(2) Dovođenje maloljetnika se obavlja na način koji štiti njegovo dostojanstvo i pretpostavku nevinosti.

(3) Maloljetniku se prilikom lišenja slobode i stavljanja u pritvor oduzimaju predmeti u vezi sa krivičnim djelom i predmeti koje ne smije imati u pritvoru prema pravilima kućnog reda, a ima pravo da zadrži lične stvari i pravo na odgovarajuću medicinsku njegu koja uključuje i ljekarski pregled nakon lišavanja slobode.