Propisi MUP

Ukupno 1 - 30 od 118
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH'1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 4/12, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 99/15
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 5/13, PDF icon 9/15
Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/13
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14
Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'01/02 PDF icon 01/02
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15
Zakon o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa izmjenama 'Službene novine Kantona Sarajevo'11/14, 26/14 PDF icon 11/14, PDF icon 26/14
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/18
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o državljanstvu BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, PDF icon 13/99, PDF icon 41/02, PDF icon 6/03, PDF icon 14/03, PDF icon 82/05, PDF icon 43/09, PDF icon 76/09, PDF icon 87/13, PDF icon 22/16
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo'7/07 PDF icon 7/07, PDF icon 23/07
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09
Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/01, PDF icon 22/09, PDF icon 61/09, PDF icon 65/11, PDF icon 34/16
Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg streljiva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'83/16 PDF icon 83/16
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/18, PDF icon 13/18
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'83/16
Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Zakon o ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 16/02, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 56/08, PDF icon 18/12