Pretraga

Ukupno 2308
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku usluga redovnog održavanja m.v. u garantnom roku marke VW i Peugeot Pokretanje i tok postupka 09.06.2021
Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5 i LOT 6 - održavanje mv u garantnom roku Piaggio, Toyota, Peugeot, Citroen, Fiat Pokretanje i tok postupka 09.06.2021
Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke akumulatora, sijalica..... Pokretanje i tok postupka 08.06.2021
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga zakupa repetitorskih objekata, usluga održavanja i administriranja sistema za mjere brzine, kontrole i poštivanja svjetlosne signalizacije i analizu i praćenje saobraćaja Ugovaranje i realizacija 01.06.2021 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga zakupa repetitorskih objekata, usluga održavanja i administriranja sistema za mjerenje brzine, kontrole i poštivanja svjetlosne signalizaicje i analizu praćenja saobraćaja Ugovaranje i realizacija 01.06.2021 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke memorije sa kućištem za ophranu video-nadzora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2021
Odluka - nabavka memorije za kućište za pohranu snimaka video-nadzora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2021
Odluka - usluge održavanja opreme iz sistema video nadzora Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 09.06.2021
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usnika za alkometre Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.06.2021
Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke potrošnog materijala za kriminalističku tehniku i biološku laboratoriju Pokretanje i tok postupka 07.06.2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku motornih ulja - UP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.06.2021
Odluka_usluge izmještanja radiorelejne opreme_Hum Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2021
Odluka - nabavka materijala za izgradnju upadne prostorije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2021
Ugovor_ nabavka štampanog materijala za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2021 Štamparija Fojnica d.o.o. Fojnica
Ugovor_nabavka prehrambenih proizvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2021 Distributivni centar d.d. Sarajevo
Ugovor_usluge servisiranja liftova i platformi za prevoz invalidnih osoba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2021 A&D d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka usluge baždarenja tahografa Pokretanje i tok postupka 03.06.2021
Odluka - usluga zbrinjavanja i obrade otpada Pokretanje i tok postupka 03.06.2021
Odluka - pretplata za pristup bazi podataka savjetodavnog servisa Pokretanje i tok postupka 03.06.2021
Odluka - nabavka usnika za alkometre Pokretanje i tok postupka 03.06.2021
Odluka - nabavka potrošnog materijala za krim. tehniku i dr. Pokretanje i tok postupka 03.06.2021
Odluka - nabavka akumulatora, sijalica i dr. Pokretanje i tok postupka 03.06.2021
Odluka - sukcesivna nabavka servisiranja motornih vozila UP MUPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.06.2021
Odluka - nabavka usluga radio-relejne opreme instalirane na emisionom objektu Hum Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.06.2021
Odluka o poništenju postupka javne nabavke servisiranja motornih vozila - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.06.2021
Ugovor_nabavka papirnih kesa za usisivače i sl. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2021 2.047,38 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka zaštitinih maski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2021 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor_kupoprodaja cvijetnih aranžmana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2021 KJKP Park d.o.o. Sarajevo
Odluka_nabavka usluga produženja tehničke podrške za I2 IBM softver_UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.06.2021
Izmjene i dopune Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2021. godinu Plan nabavki 31.05.2021
Odluka o izboru ponuđača_osiguranje motornih vozila (obavezno i kasko) _MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.05.2021
Odluka_nabavka usluga zamjene i ugradnje kompresora klima uređaja u motornim vozilima MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.05.2021
Posebna odluka_usluge zamjene i ugradnje kompresora klima uređaja u motornim vozilima MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.05.2021
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke VW u garantnom roku (LOT 1)_UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.05.2021 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci auto guma_UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2021 67.578,94 EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga edukacije državnih službenika i namještenika_MUP KS Pokretanje i tok postupka 24.05.2021
Odluka_usluge edukacije državnih službenika i namještenika_MUP KS Pokretanje i tok postupka 24.05.2021
Odluka_nabavka higijensko-potrošnog materijala za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.05.2021
Odluka_sukcesivna nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika_UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.05.2021
Ugovor o nabavci štampanih knjiga_UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2021 1.440,00 Evropski univerzitet Brčko distrikt
Odluka_postupak sukcesivne nabavke hrane za odrasle službene pse_UP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.05.2021
Ugovor_usluge održavanja i nadogradnje sistema Ocean Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2021 1.895,40 OCEAN računarski inžinjering d.o.o. Travnik
Odluka_postupak sukcesivne nabavke potrošnog materijala za fotolaboratoriju_UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.05.2021
Odluka_sukcesivna nabavka usluga osiguranja motornih vozila (obavezno i kasko) i dr._UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.05.2021
Odluka - nabavka pogonskog goriva (LOT 1-7) Pokretanje i tok postupka 11.05.2021
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke - materijal za izradu podloge meta za gađanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2021
Odluka - nabavka materijala za izradu podloge meta za gađanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2021
Ugovor - nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Ford (lot 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2021 KARE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju m.v. marke Toyota (lot 3) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2021 BOS-MONT d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za mv (lot 1) Ugovaranje i realizacija 02.04.2021 Energopetrol d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 72.961,72 0,00