Pretraga

Ukupno 2857
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka - sukcesivna nabavka higijenskog potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 19.05.2022
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka video nadzorne opreme UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.05.2022 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku i biološku laboratoriju UP Ugovaranje i realizacija 29.04.2022 SHOT d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja UP Ugovaranje i realizacija 29.04.2022 SHOT d.o.o. Zenica
Tabelarni pregld osnovnih elemenata ugovora i okvirnih sporazuma - 16.05.2022. Ugovaranje i realizacija
Odluka - nabavka materijala za izradu podloge meta za gađanje UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2022
Posebna Odluka - pokretanje postupka javne nabavke - materijal za izradu podloge meta za gađanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2022
Odluka - poništenje javne nabavka prehrambenih proizvoda Pokretanje i tok postupka 10.05.2022
Odluka - nabavka digitalnog diktafona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku prehrambenih proizvoda i nabavku higijensko-potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 10.05.2022
Ugovor - sukcesivna nabavka pogonskog goriva (lot 3) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2022 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Odluka_nabavka usluga periodičnog pregleda i održavanja sistema vatrodojave i dr. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.05.2022
Odluka_nabavka usluga servisiranja računarske, kancelarijske i opreme za prenos podataka _MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.05.2022
Odluka_nabavka usluga projektovanja, projektantskih usluga i usluga nadzora_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.05.2022
Odluka_nabavka usluga servisiranja UPS-ova_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.05.2022
Odluka_nabavka usluga osiguranja motornih vozila (obavezno i kasko)_MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.05.2022
Odluka_nabavka auto-dijelova_MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.05.2022
Odluka_nabavka kompjuterskih i kancelarijskih mašina i dr._MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.05.2022
Ugovor o nabavci hrane za pse (štenca) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2022 eXtea d.o.o. Sarajevo
Ugovor - o pružanju restoranskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2022 Bašča kod Ene u.r. Sarajevo
Zaključak o odgađanju nastavka postupka javne nabavke auto-guma_MUP KS Pokretanje i tok postupka 04.05.2022
Odluka - nabavka kancelarijskog potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2022
Odluka o pokretanju postupka za nabavku specijalne policijske opreme I Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 27.04.2022
Ugovor o nabavci usluga servisiranja motornih vozila marke Suzuki Ugovaranje i realizacija 22.03.2022 AUTO CENTAR BETANIJA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluga redovnog održavanja motornih vozila mark VW - LOT 1 Ugovaranje i realizacija 13.04.2022 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka higijensko potrošnog materijala za potrebe MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2022 R&S d.o.o.Sarajevo
Ugovor_nabavka kancelarisjkog materijala i sitnog inventara_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2022 R&S d.o.o.Sarajevo
Ugovor_isporuka i umrežavanje novih kompatibilnih telefonskih centrala u PS u telefonski sistem u sjedištu Ministarstva_proširenje i nadogradnja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2022 SIECOM d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka usluga servisiranja mv u garantnom roku marke Peugeot (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2022 BLOK d.o.o. Sarajevo
Ugovor - sukcesivno servisiranje kopir aparata Ugovaranje i realizacija 20.04.2022 FACIT d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka potrošnog materijala za fotolaboratoriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2022
Odluka - nabavka pištolja Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 21.04.2022
Odluka o nabavci posebne odjeće za UN misiju UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.04.2022
Odluka o Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2022.godinu Plan nabavki 21.04.2022
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (31.01.2022.)_MUP KS Ugovaranje i realizacija 15.04.2022
Ugovor - pružanje usluga ljekarskog pregleda - UP Ugovaranje i realizacija 23.03.2022 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci usluga prijenosa podataka - korporativni pristup Ugovaranje i realizacija 04.04.2022 BH Telecom d.d. Sarajevo
Odluka_izbor ponuđača za nabavku usluga održavanja softvera Japet_MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku materijala za održavanje video nadzora, potrošnog kompjuterskog materijala i bežičnog komunikacijskog linka Pokretanje i tok postupka 12.04.2022
Odluka_nabavka pečata, štambilja i faksimila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2022
Odluka_nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2022
Odluka_nabavka fotografske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2022
Odluka_nabavka projektora i telefonskih aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2022
Odluka_nabavka usluga popravka motornih vozila sa zamjenom rezervnih dijelova_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2022
Odluka_nabavka usluga servisiranja mašina i alata_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2022
Odluka_nabavka usluga zbrinjavanja otpada_UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.04.2022
Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara_UP Ugovaranje i realizacija 24.03.2022 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci itisona_UP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2022 588,55 Inter-com d.o.o. Zenica
Odluka_poništenje postupka nabavke potrošnog materijala za fotolaboratoriju_UP Pokretanje i tok postupka 05.04.2022
Odluka_sukcesivna nabavka usluga osiguranja motornih vozila, radarskih sistema i kućišta za radarski sistem_UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.04.2022
Ukupno po stranici 0,00 588,55 0,00