Propisi MUP

Ukupno 1 - 363 od 363
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 02/96, PDF icon 03/96, PDF icon 16/97, PDF icon 31/17, PDF icon 14/00, PDF icon 04/01
Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum, PDF icon Amandman na Ustav BiH 25/09
Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15, PDF icon 65/20
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH'46/10, 75/13 PDF icon 46/10, PDF icon 75/13
Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/97, PDF icon 7/02, PDF icon 70/08, PDF icon 48/11, PDF icon 36/18, PDF icon 61/22
Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg streljiva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'83/16 PDF icon 83/16
Zakon o matičnim knjigama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Zakon o elektronskom dokumentu 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Zakon o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'14/05 PDF icon 14/05
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'83/16
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99, PDF icon 61/22
Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'53/09, 22/16 PDF icon 53/09, PDF icon 22/16
Zakon o prevozu opasnih materija 'Službeni list SFRJ'27/90 PDF icon 27/90
Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/13, PDF icon 90/17
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17, PDF icon 89/17, PDF icon 09/18
Zakon o ličnom imenu 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni prečišćeni tekst) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/21
Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/16
Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 8/13, PDF icon 59/14, PDF icon 74/20
Zakon o javnom okupljanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/09, PDF icon 11/11
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15
Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17, PDF icon 46/17, PDF icon 1/22
Zakon o prekršajima protiv jrm 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/07, PDF icon 7/08, PDF icon 34/20
Zakon o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15
Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'3/03 PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 8/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09, PDF icon 09/18
Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13, PDF icon 65/18
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/18, PDF icon 13/18, PDF icon 30/19
Zakon o ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 16/02, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 56/08, PDF icon 18/12
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'44/98 PDF icon 44/98, PDF icon 42/11
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 53/99, PDF icon 58/13
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16
Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'08/06 PDF icon 08/06
Zakon o arhivskoj građi 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/02
Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 53/07, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 9/99, PDF icon 60/13
Zakon o cestovnom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 02/10, PDF icon 57/20
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju 'Službene novine FBiH' PDF icon 57/20
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/22, PDF icon 52/22_Ispravka
Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala 'Službene novine FBiH'59/14 PDF icon 59/14
Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14, PDF icon 41/05
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - prečišćeni tekst 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02, PDF icon 8/03, PDF icon 01/03, PDF icon 25/06
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom 'Službene novine FBiH'71/14 PDF icon 71/14
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14, PDF icon 74/20
Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'01/02 PDF icon 01/02, PDF icon 14/03
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05, PDF icon 103/21
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/12, PDF icon 08/15, PDF icon 41/12, PDF icon 13/17, PDF icon 51/20
Zakon o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa izmjenama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/08, PDF icon 67/13
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/18
Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/18, PDF icon 26/19, PDF icon 39/20
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Autentično tumačenje člana 47. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/19
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13, PDF icon 98/17
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, PDF icon 9/15, PDF icon 28/18
Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15, PDF icon 11/19, PDF icon 35/22
Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/07, PDF icon 23/07
Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16, PDF icon 89/18
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16, PDF icon 26/19, PDF icon 31/19, PDF icon 39/20
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 4/12, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 99/15, PDF icon 9/17 - presuda Ustavnog suda FBiH
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19
Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09, PDF icon 36/15, PDF icon 15/18
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Smjernice za postupanje sa licima lišenim slobode u zatvorenom prostoru Interni dokument PDF icon Preuzmi
Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014- 2016. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Strategija o saradnji i odnosima policije i medija u KS sa Akcionim planom Interni dokument PDF icon Preuzmi
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/11
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'14/21 PDF icon 14/21
Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 2/06
Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 48/16, PDF icon 62/16
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo'13/18 PDF icon 13/18
Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'32/21 PDF icon 32/21
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH 'Službene novine FBiH'23/00, 50/00, 97/13, 89/16 PDF icon 3/20
Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/10
Ugovor između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije "Sl glasnik BiH" - dodatak Međunaroddni ugovori 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/03
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/10, PDF icon 22/11, PDF icon 66/11, PDF icon 51/12
Uredba o stručnom usavršavanju u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/21
Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 43/19
Uredba o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 75/09
Uredba o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'25/16 PDF icon 25/16
Uredba o prekobrojnosti policijskih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo'38/19 PDF icon 38/19
Uredba o sadržaju, izgledu, dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/21
Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/16, PDF icon 24/18, PDF icon 20/19
Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/11, PDF icon 26/11
Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'14/07 PDF icon 14/07
Uredba o obliku službene policijske iskaznice i policijske značke policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/21, PDF icon 45/22, PDF icon 3/23
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'19/21 PDF icon 19/21
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'52/16 PDF icon 22/20
Uredba o Uredu za pritužbe javnosti MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/05
Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija 'Službene novine FBiH' PDF icon 24/12
Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih oslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/03
Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/22
Uredba za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo'40/20 PDF icon 40/20
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/04, PDF icon 75/09, PDF icon 17/21, PDF icon 15/23
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/98
Uredba o posebnom dodatku na plaću 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/06, PDF icon 13/08, PDF icon 18/09
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/04, 3/06, PDF icon 19/12, PDF icon 8/14
Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/05, PDF icon 29/06, PDF icon 65/20
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/12, PDF icon 36/06, PDF icon 39/16
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12, PDF icon 25/14, PDF icon 17/19
Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/16
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/11, PDF icon 23/15, PDF icon 50/17
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16, PDF icon 10/17
Uredba o sadržaju, postupku i načinu izdavanja uvjerenja pripadnicima policije radi ostvarivanja prava po zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13, PDF icon 70/13
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'21/19 PDF icon 21/19
Uredba o smještaju, čuvanju i postupanju sa privremeno oduzetim predmetima od strane policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo'42/19 PDF icon 42/19
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o početku izdavanja putnih isprava za izbjeglice sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 19/14
Odluka o listi naoružanja i vojne opreme za čije je kretanje potrebno odobrenje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'62/17, 82/17 PDF icon 62/17, PDF icon 82/17
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa_prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/23
Odluka o visini vodnih naknada 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/07, PDF icon 10/14, PDF icon 3/16
Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97
Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/14
Odluka o verifikaciji Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'40/20 PDF icon 40/20
Privremena Odluka o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/13
Odluka o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećima licima 'Službene novine FBiH'77/20 PDF icon 77/20
Odluka o početku izdavanja elektronske lične karte 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/13
Odluka o početku izdavanja pasoša sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09
Odluka o isplati regresa za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Odluka o isplati regresa za 2019. godinu
Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'17/16 PDF icon 17/16
Odluka o naknadi za izdavanje obrasca vozačke dozvole za vozača tramvaja 'Službene novine Kantona Sarajevo'26/19 PDF icon 26/19
Odluka o davanju saglasnosti MUP-u KS za prodaju motornih vozila javnom licitacijom Interni dokument PDF icon Odluka_saglasnost za prodaju mv putem javne licitacije
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o izgledu i sadržaju putnog lista 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 9/15
Pravilnik o obliku i sadržaju Ugovora o radu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/19
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09
Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uvjeta za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Pravilnik o stjecanju zvanja vozača instruktora motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/07, PDF icon 41/07
Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Pravilnik o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/19
Pravilnik o vođenju evidencija o sticanju i prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Pravilnik o smještanju i čuvanju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 73/13, PDF icon 59/14, PDF icon 2/17
Pravilnik o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/19, PDF icon 50/20
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 46/12, PDF icon 74/18, PDF icon 16/21, PDF icon 12/18
Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Pravilnik o putnom listu za stranca 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 65/16
Pravilnik o postupku izbora i zapošljavanja policijskih službenika iz drugih policijskih organa u Bosni i Hercegovini u Upravu policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/19
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne iskaznice za strance, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu osobnih iskaznica za strance 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Pravilnik o sadržaju, obavezama i načinu obavljanja radnji koje preduzima čuvar, upotrebi vatrenog oružja i fizičke sile za vrijeme obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Pravilnik o klasifikaciji i reklasifikaciji zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'28/21 PDF icon 28/21 - 1. dio, PDF icon 28/21 - 2. dio
Pravilnik o upisivanju zabrane za prelazak državne granice u ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02
Pravilnik o putnoj ispravi za lice bez državljanstva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 65/16
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija i registara koji sadrže osobne podatke i koje vodi Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/20
Pravilnik o privremenom isključenju vozila iz prometa i privremenom oduzimanju vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/11
Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za stranca 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Pravilnik o načinu vršenja službe osiguranja, naoružanju i opremi i upotrebi vatrenog oružja i drugih sredstava prinude u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'28/21 PDF icon 28/21
Pravilnik o cijeni putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 86/14
Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Pravilnik o cijeni obrazaca osobnih dokumenata za strance 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03, PDF icon 30/03
Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti FMUP-a i kantonalnih MUP-ova 'Službene novine FBiH'35/14 PDF icon 35/14
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije koje vode agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Pravilnik o postupku po prigovoru nosioca podataka u agenciji za zaštitu ličnih podataka u bih 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/09
Pravilnik o upotrebi sredstava prinude Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'35/21 PDF icon 35/21
Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09, PDF icon 65/16
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima civilnog strelišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/15, PDF icon 86/12, PDF icon 25/13, PDF icon 36/13, PDF icon 45/13, PDF icon 66/13
Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje i poznavanje propisa u vezi držanja, čuvanja i nošenja vatrenog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Pravilnik o registraciji vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 58/09
Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Pravilnik o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/14, PDF icon 101/15
Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Pravilnik o postupku naknade štete policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 26/07, PDF icon 70/07, PDF icon 4/10
Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/06, PDF icon 11/09
Pravilnik o vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene poilcijskih ovlaštenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korišćenje registarskih tablica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 76/09
Pravilnik o posebnim uniformama službenika Uprave policije MUP-a KS i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske uniforme za obavljanje poslova i zadataka u specifičnim geografskim i klimatskim uvjetima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02
Pravilnik o izgledu, obilježavanju, registraciji i korištenju vozila Uprave policije MUP-a KS Interni dokumentinterno PDF icon interno
Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/98
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravlnika o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegogvine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'2/09 PDF icon 2/09
Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20, PDF icon 5/21
Pravilnik o obrascu zaghtjeva za pokretanje prekršajnog postupka 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/14, PDF icon 105/14
Pravilnik o postupku prijave i odjave državljana Bosne i Hercegovine , obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'39/02
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02
Pravilnik o načinu držanja i nošenja oružja i municije, vrstama naoružanja i municije, opreme i posebne opreme policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20, PDF icon 5/21
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 43/18
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca isprava o oružju, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oružju i drugih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o sadržaju načinu i rasporedu testiranja i sistemu bodovanja kandidata u procesu odabira policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/21
Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja ličnih karata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 102/12, PDF icon 96/14
Pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika po ZONDINOM-u (7 Pravilnika) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/20
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije 'Službene novine FBiH' PDF icon 50/07, PDF icon 44/08
Pravilnik o formiranju i radu školskih saobraćajnih patrola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/13
Pravilnik o načinu rada komisija nadležnih policijskih uprava u Upravi policije MUP-a KS i drugih u postupku ocjene ispunjavanja uvjeta i opravdanosti zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja i pravu na nadoknadu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o vrsti,cijeni i načinu plaćanja usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/02, 18/02, 22/00, 28/02
Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12
Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka u MUP-u Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka u MUP-u KS
Pravilnik o kaznenoj evidenciji 'Službene novine FBiH'49/06, 11/09, 5/12 PDF icon 49/06, PDF icon 11/09, PDF icon 5/12
Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje i opznavanje propisa u vezi držanja, čuvanaj i nošenja vatrenog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/09
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/22, PDF icon 21/22, PDF icon 46/22
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 89/16
Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'51/20 PDF icon 51/20
Pravilnik o kaznenoj evidenciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 18/11
Pravilnik o programu, načinu rada i uništenja, sastavu komisije, troškovima i drugim pitanjima koja se odnose na uništenje oduzetog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje, kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 92/07, 46/09, 79/11, 88/12
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/22, PDF icon 8/22, PDF icon 21/22, PDF icon 46/22
Pravilnik o načinu obavljanja graničnih provjera i unosu podataka u putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/10
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija, te rokovima čuvanja podataka u evidencijama koje vode organi nadležni za izdavanje odobrenja za kretanje oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95/16
Pravilnik o uvjetima potrebnim za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa oružja, bitniji dijelova oružja i municije, posredovanje u prometu oruž, bitnih dijel. oružja i mun.osnivanja civil. strelišta, načinu čuv. i drž. oruž.,bit. dijel... 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o načinu i postupku nadzora i kontrole nad provođenjem Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95/16
Pravilnik o evidencijama koje se vode u skladu sa odredbama člana 70. i 71. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih predloga za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima ..... 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/18
Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vode kantonalna ministarstva unutarnjih poslova 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Pravilnik o načinu rada Komisije za nadzor nad provođenjem i primjenom Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/22
Pravilnik o načinu prikupljanja i obradi statističkih podataka u saobraćajnim nezgodama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'63/20 PDF icon 63/20
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/20
Pravilnik o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u BiH u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu .... 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 93/06
Pravilnik o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Pravilnik o mjerama i radnjama koje poduzima Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo na provođenju amnestije za nelegalno posjedovanje oružja iz kategorije B, kao i u vezi legalizacije oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u MUP-u Kantona Sarajevo i Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'52/22 PDF icon 52/22, PDF icon Plan integriteta MUP-a KS
Pravilnik o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/17
Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Pravilnik o službenoj iskaznici osoba koje obavljaju poslove fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Pravilnik o listi organa čiji su službenici i lica koja se prijavljuju za rad predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu 'Službene novine FBiH'92/16 PDF icon 92/16
Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Pravilnik o priznanjima, pohvalama i nagradama organizacionim jedinicama i uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/20, PDF icon 46/22
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija 'Službene novine FBiH'61/18 PDF icon 61/18
Pravilnik o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti i stručne obuke zaposlenika agencija za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/16
Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/19
Pravilnik o vođenju knjige državljana Federacije BiH za lica koja su rođena na teritoriji Republike Srpske 'Službene novine FBiH'46/03 PDF icon 46/03
Pravilnik o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/09
Pravilnik o radu Jedinice za profesionalne standarde u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/20, PDF icon obrasci - 47/20
Pravilnik o načinu i postupku upotrebe i pravdanja sile 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/19, PDF icon 5/21
Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/12, PDF icon 101/13, PDF icon 1/21
Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/19
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidnecija o zahtjevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09, PDF icon 102/12, PDF icon 41/14
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Pravilnik o načinu određivanja JMB-a stranim državljanima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 2/09
Pravilnik o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/20, PDF icon obrasci - 47/20
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa invaliditetom ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/17
Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/12, PDF icon 56/14, PDF icon 7/16, PDF icon 52/16, PDF icon 79/16, PDF icon 37/17, PDF icon 12/18
Pravilnik o disciplinskom postupku i odgovornosti policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/20, PDF icon obrasci - 47/20
Pravilnik o načinu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih sredstava u organizmu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 77/16
Pravilnik o službi potrage i spašavanaj u slučaju zrakoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 52/19
Pravilnik o registraciji vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 69/09, PDF icon 29/20, PDF icon 9/21
Pravilnik o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12, PDF icon 41/14
Pravilnik o poklonima i reprezentaciji u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS i Uprave policije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/20, PDF icon 23/21
Pravilnik o formiranju i radu stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/16
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/14
Pravilnik o obrascima prijave rođenja djeteta i potvrde o smrti 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/12, PDF icon 83/14
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 42/11
Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljana F BiH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana 'Službene novine FBiH' PDF icon 85/16
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/07, 54/07, PDF icon 101/12, PDF icon 26/19, PDF icon 83/20
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 2/09
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ocjeni rada policijskih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/20
Pravilnik o načinu dostavljanja podataka i razmjene podataka o izdanim putnim ispravama između centralnog registra i nadležnih tijela 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'50/20 PDF icon 50/20
Pravilnik o tehičkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/12, PDF icon 59/13
Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 20/18
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 71/07, PDF icon 86/07
Pravilnik o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju opslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 98/15
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika u Upravi policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/20
Pravilnik o načinu zaštite podataka o izdatim putnim ispravama u centralnoj evidenciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Pravilnik o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/19
Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/18, PDF icon 16/20
Pravilnik o postupku prijema udržavljanstvo Bosne i Hercegovine lica koja se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 67/09
Pravilnik o obijležavanju vozila kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 100% 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/20
Pravilnik o ocjeni rada policijskih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/19
Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/16, PDF icon 89/16, PDF icon 54/20, PDF icon 63/20, PDF icon 88/20, PDF icon 55/20
Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih 'Službene novine FBiH' PDF icon 108/12
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 89/16
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija i registara koji sadrže osobne podatke i koje vodi Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/20
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 96/19
Pravilnik o ličnom stanju i upisu u matične knjige činjenica rođenja, vjenčanja i smrti lica kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/10
Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 56/10, PDF icon 11/09, PDF icon 79/06, PDF icon 79/11, PDF icon 49/13
Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/15
Pravilnik o izgledu, dijelovima i boji posebne uniforme i dopunskih dijelova uniforme policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/20
Pravilnik o nadležnosti i načinu nabavke obrazaca putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 101/11
Pravilnik o procedurama za osnovnu obuku i obavezama kadeta tokom osnovne obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/19
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/07, 86/07
Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 33/19, PDF icon 29/20
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredba o uplatnim računima za administrativne takse 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 19/14, PDF icon 12/15, PDF icon 15/17, PDF icon 25/17, PDF icon 43/17, PDF icon 13/18, PDF icon 73/19, PDF icon 28/20
Instrukcija o potpisivanju produženja registracije i odjave vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/21, PDF icon 13/23
Instrukcija o dodatnim provjerama u postupku izdavanja ličnih dokumenata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 91/16, PDF icon 12/18
Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/17
Instrukcija o posebnim mjerama sigurnosti prilikom kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'95/16 PDF icon 95/16
Instrukcija o pružanju pomoći drugim organima 'Službene novine Kantona Sarajevo'43/16 PDF icon 43/16
Instrukcija o angažovanju i upotrebi mobilne stanice prilikom akvizicije biometrijskih podataka u postupku izdavanja lične karte i putne isprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/21
Instrukcija o izgledu, obilježavanju, opremi u vozilu, registraciji i korištenju vozila Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/20
Instrukcija o postupanju po zaprimljenim prijavama korupcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/22
Naredba o uplatnom računu za uplatu cijene dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 76/09
Instrukcija o vršenju unutrašnjeg nadzora u Upravi policije MUP-a KS Interni dokument PDF icon Instrukcija o vršenju unutrašnjeg nadzora u Upravi policije MUP-a KS, PDF icon Instrukcija o izmjenama i dopunama Instrukcije o vršenju unutrašnjeg nadzora u Upravi policije MUP-a KS
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Policijski etički kodeks za policijske službenike Uprave policije MUP-a KS Interni dokument02-326 PDF icon Policijski etički kodeks, File Obrasci za policijski etički kodeks
Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/20
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 102/12
Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad zaštitara 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/15
Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 30/16
Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija o JMB elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 86/13
Uputstvo o rasporedu i načinu definisanja raspona cifara V grupe jedinstvenog matičnog broja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 91/13
Uputstvo o načinu vođenja postupka sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH i vođenju evidencija tog državljanstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/02, PDF icon 58/10
Uputstvo o sadržaju elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Uputstvo o načinu i oduzimanju i poništavanja putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 103/13
Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
Uputstvo o objavi serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih ličnih karata državljana BiH na web-stranici IDDEEA-e 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o ličnim kartama elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8-13
Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'30/16 PDF icon Uputstvo o naknadnom upisu rođenja i drž.. u MK lica koja su drž. BiH po propis. RBiH
Uputstvo o postupcima elektronske provjere podataka koji se prikupljaju od građana prilikom podnošenja zahtjeva za ličnu kartu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Uputstvo o postupanju u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u postupku izdavanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje putne isprave iz člana 18. stav (3) Zakona o putnim ispravama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 12/14
Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o putnim ispravama elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Uputstvo o načinu obavještavanja organa nadležnih za kontrolu putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Uputstvo o tehničkim uslovima i procedurama za upotrebu mobilne stanice na udaljenim lokacijama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Uputstvo o vođenju centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo BiH putem naturalizacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 27/00
Uputstvo po postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/13, PDF icon 86/14, PDF icon 55/09
Uputstvo o načinu dostavljanja lične karte državljana BiH poštanskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 14/13
Uputstvo o načinu razmjene podataka između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i nadležnih organa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Uputstvo o preuzimanju putne isprave putem punomoćnika i putem pošte 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 79/13
Naredba o uplatnom računu za uplatu cijene dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 76/09, 20/10
Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa prilikom prebacivanja posebnih slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u BiH i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa u centralnu evidenciju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Uputstvo o načinu dostavljanja podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim ili ukradenim putnim ispravama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Uputstvo o pravilima i procedurama u vezi sa transportom identifikacionih dokumenata do nadležnih organa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Uputstvo o pravilima skraćivanja imena i naziva zbog tehničkih ograničenja upisa u skladu sa preporukama iz ICAI 9303 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 96/14
Uputstvo o nabavci i skladištenju ličnih dokumenata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Uputstvo o postupanju sa osobama lišenim slobode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/22
Uputstvo o tehničkim uslovima za zaštitu podataka kod nadležnih organa za izdavanje putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe, odabiru i primopredaji arhivske građe, između organa uprave i službi za upravu, nadležnog arhiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/98
Uputstvo o načinu elektronske provjere podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09, PDF icon 22/15
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslova u organima uprave i službama za Upravu u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/98, PDF icon 49/98, PDF icon 5/00
Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo Republike BiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 27/00, PDF icon 57/09
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/98
Uputstvo o sadržaju i vršenju skupštinskog nadzora nad zakonitošću rada Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti na akt o organiziranju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala unutrašnju službu zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 58/09
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/13, PDF icon 55/13, PDF icon 82/13, PDF icon 6/15
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Strategiju MUP-a KS za 2018. - 2021. godinu Interni dokument PDF icon Strategija UP MUP KS 2018 - 2021.g.
Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2018. - 2021. g. Interni dokument PDF icon Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a KS
Program rada Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Program rada UP MUP KS za 2019.g.
Akcioni plan Kantona Sarajevo za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/21
Akcioni plan za prevenciju i suzbijanje krađa motornih vozila u Kantonu Sarajevo Interni dokumentinterno PDF icon Akcioni plan za prevenciju i suzbijanje krađa m.v. u KS sa zaključkom
Plan i program usavršavanja policijskih službenika Uprave policije za 2019.godinu Interni dokument PDF icon Plan i program stručnog usavršavanja
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodič za pristup informacijama MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, 48/11