Skip to main content
Please wait...
Ukupno 1 - 40 od 428
Ustav

Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 (357.17 KB)
Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Daytonski sporazum (735.53 KB) , Amandman na Ustav BiH 25/09 (500.01 KB)
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 (194 KB) , 02/96 (31.05 KB) , 03/96 (30.08 KB) , 16/97 (74.27 KB) , 31/17 (49.13 KB) , 14/00 (349.48 KB) , 04/01 (352.9 KB)
Zakon

Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22 (1.17 MB) , 52/22_Ispravka (224.62 KB)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 (3.24 MB)
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH' 30/97 (249.99 KB) , 7/02 (171.25 KB) , 70/08 (145.46 KB) , 48/11 (58.89 KB) , 36/18 (195.48 KB) , 61/22 (280.33 KB)
Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg streljiva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 83/16 (239 KB)
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 44/98 (942.35 KB) , 42/11 (63.94 KB)
Zakon o ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 32/01 (83.47 KB) , 16/02 (83.47 KB) , 32/07 (83.47 KB) , 53/07 (83.47 KB) , 56/08 (180.73 KB) , 18/12 (51.17 KB)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju 'Službene novine FBiH' 57/20 (674.22 KB)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 (568.88 KB) , 75/13 (162.73 KB)
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/07 (391.1 KB) , 23/07 (371.95 KB)
Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/03 (1.05 MB) , 37/03 (85.15 KB) , 56/03 (89.13 KB) , 78/04 (124.42 KB) , 28/05 (88.13 KB) , 55/06 (96.2 KB) , 27/07 (135.61 KB) , 53/07 (120.12 KB) , 09/09 (213.59 KB) , 12/10 (56.63 KB) , 8/13 (50.25 KB) , 59/14 (164.59 KB) , 74/20 (2.87 MB)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 (99.44 KB) , 45/19 (43.18 KB)
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 32/01 (67.22 KB) , 48/11 (57.43 KB)
Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09 (68.76 KB) , 36/15 (49.43 KB) , 15/18 (39.8 KB)
Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 (864.98 KB) , 36/03 (457.78 KB) , 26/04 (36.13 KB) , 63/04 (152.29 KB) , 13/05 (115.43 KB) , 48/05 (29.62 KB) , 46/06 (52.48 KB) , 76/06 (30.44 KB) , 29/07 (132.95 KB) , 32/07 (86.21 KB) , 53/07 (150.66 KB) , 76/07 (85.63 KB) , 15/08 (86.62 KB) , 58/08 (190.19 KB) , 12/09 (89.8 KB) , 16/09 (148.86 KB) , 93/09 (67.35 KB) , 72/13 (31.4 KB) , 65/18 (230.39 KB)
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/14 (592.01 KB)
Zakon o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 32/01 (92.3 KB) , 63/08 (179.65 KB) , 103/11 (153.04 KB) , 87/13 (55.82 KB) , 84/15 (209.25 KB)
Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 (853.2 KB) , 32/03 (105.27 KB) , 37/03 (482.63 KB) , 54/04 (149.04 KB) , 61/04 (126.78 KB) , 30/05 (108.74 KB) , 53/06 (207.75 KB) , 55/06 (118.22 KB) , 32/07 (86.11 KB) , 8/10 (230.7 KB) , 47/14 (158.09 KB) , 22/15 (160.2 KB) , 40/15 (289.91 KB) , 35/18 (214.05 KB)
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12 (87.7 KB) , 9/15 (68.74 KB) , 28/18 (40.38 KB)
Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' 35/05 (219.42 KB)
Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04 (78.07 KB) , 53/07 (177.79 KB) , 15/08 (61.17 KB) , 33/08 (77.61 KB) , 39/08 (62.2 KB) , 9/99 (84.68 KB) , 60/13 (65.28 KB)
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 32/01 (79.76 KB) , 56/08 (181.39 KB) , 58/15 (176.93 KB)
Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 (232.86 KB) , 46/17 (37.17 KB) , 1/22 (347.94 KB)
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/11 (50.54 KB) , 36/15 (28.43 KB) , 11/19 (40.07 KB) , 35/22 (165.93 KB)
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/14, 37/14 (68.99 KB)
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' 9/05 (109.89 KB)
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi 'Službene novine FBiH' 6/98, 8/00 (129.26 KB) , 45/10 (170.01 KB) , 43/13 (1.55 MB) , 98/17 (254.08 KB)
Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 34/16 (207.86 KB)
Zakon o javno privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/23 (371.4 KB)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' 13/18 (278.74 KB)
Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/07 (132.67 KB) , 36/15 (32.22 KB)
Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni prečišćeni tekst) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 22/16 (197.45 KB)
Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 80/23 (429.08 KB)
Zakon o cestovnom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 28/06 (140.8 KB) , 02/10 (118.17 KB) , 57/20 (322.6 KB)
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98 (114.03 KB) , 48/99 (5.47 KB) , 61/22 (494.07 KB)
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 (69.29 KB)
Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 41/07 (198.32 KB) , 18/12 (64.56 KB) , 36/14 (65.62 KB) , 81/15 (144.09 KB) , 65/20 (315.62 KB)
Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/21 (3.87 MB)