Skip to main content
Please wait...

Teritorijalna nadležnost

Kanton Sarajevo (skraćeno KS) jedan je od deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Sastoji se od Grada Sarajeva i pet susjednih općina.

Kanton Sarajevo graniči na sjeveru i sjeverozapadu sa Zeničko-dobojskim kantonom, sa Srednjobosanskim kantonom na zapadu, sa Hercegovačko-neretvanskim kantonom na jugu i jugozapadu, dok sa istoka graniči sa Bosansko-podrinjskom kantonom i Republikom Srpskom. Sa 438443  stanovnika Kanton Sarajevo je,  nakon Tuzlanskog kantona,  po broju drugi najnaseljeniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je sa 1.276,9 km2 površine sedmi u Federaciji Bosne i Hercegovine, što čini 4,89% površine Federacije Bosne i Hercegovine.

Sarajevski kanton smješten je u Sarajevskoj kotlini, koja se od istoka prema zapadu pruža u Sarajevskom polju, na čijoj nizini se nalaze centralni dijelovi Sarajeva, dok se sarajevska predgrađa i Vogošća nalaze na padinama okolnih brijegova i brda. Kroz Sarajevo, od istoka prema zapadu,  teče rijeka Miljacka, dok u zapadnom dijelu Sarajevskog polja, u Ilidži, protiče rijeka Bosna .Kroz sarajevski kanton teku rijeke ŽeljeznicaZujevinaLjubinaMisoča i Stavnja. Glavni grad kantona, Sarajevo, okružen je planinama IgmanBjelašnicaTrebevićJahorina i Treskavica, od kojih se prve tri nalaze u Kantonu Sarajevo, a vrh Treskavice sa 2086  metara je najveća planina u Kantonu Sarajevo.

Historija današnjeg Kantona Sarajevo počinje 18. marta 1994, potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma.

Osim Bosne i Hercegovine, Sarajevo je sjedište Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i većine ministarstava Federacije Bosne i Hercegovine. Većina državnih institucija i preduzeća svoje sjedište ima u Sarajevu.

Kanton Sarajevo je prema zakonu jedan od deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine, koji je jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine.

Kanton Sarajevo ima vlastitu zakonodavnuizvršnu i sudsku vlast. Kao i svaki od kantona u FBiH, Kanton Sarajevo posjeduje vlastiti ustavskupštinu, vladu, simbole, te mu pripadaju niz isključivih nadležnosti (policijaobrazovanje, korištenje prirodnih resursa, prostorna i stambena politikakultura), dok su neke nadležnosti podijeljene između kantonalne i federalne vlasti (zdravstvosocijalna zaštitapromet).


Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo čine MUP u sjedištu i osam Policijskih uprava:
 

mup

Broj stanovnika, gustina naseljenosti, površina i broj naselja na osnovu podataka popisa iz 2013. godine:

Općina

Broj naselja

 Broj stanovnika (2013) 

Gustoća (km2)

 Površina (km2)

Centar (Grad Sarajevo)

6

55.181

1672,2

33.00

Novi Grad (Grad Sarajevo)

3

118.553

2511,7

47.20

Novo Sarajevo (Grad Sarajevo)

3

64.814

6546,9

9.90

Stari Grad (Grad Sarajevo)

8

36.976

719,4

51.40

Grad Sarajevo

21

275.524

1944

141,5

Hadžići

62

23.891

87,4

273.30

Ilidža

12

66.730

465,3

143.40

Ilijaš

74

19.603

63,5

308.60

Trnovo

55

1.502

4,4

338.40

Vogošća

21

26.343

367,4

71.70

Kanton Sarajevo

245

413.593

323,9

1276.9