Obavijest sa listama konačnih rezultata za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata na svakom od testova i bodovnom listom kandidata koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za zapošljavanje, za početni čin "Policajac"

Na osnovu člana 51. stav (4) tačke d), člana 52. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 25/06  i 4/08), člana 7., 13. i 17. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika-prečišćeni tekst broj 01-262/11 od 10.03.2011.godine, Komisija za izbor Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo:                                 

 

                                                                       O B A V J E Š T A V A

 

Kandidate u postupku odabira policijskih službenika po Javnom oglasu koji je objavljen dana 06.10.2017.godine, za prijem policijskih službenika sa početnim činom "Policajac", kao prvi nivo pristupa policijskom organu-broj izvršilaca 120, da je Komisija za izbor Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo utvrdila KONAČNE REZULTATE ZA SVAKOG KANDIDATA NA OSNOVU UKUPNOG ZBIRA REZULTATA  SVAKOG OD TESTOVA, TE NA OSNOVU BODOVNE LISTE KANDIDATA KOJI SU USPJEŠNO ZAVRŠILI TESTIRANJA, PREDLAŽE ZA ZAPOŠLJAVANJE KANDIDATE KOJI IMAJU NAJVEĆI BROJ BODOVA RADI ZAPOŠLJAVANJA U SKLADU SA OGLAŠENIM BROJEM SLOBODNIH RADNIH MJESTA.

 

U tabeli /listi/ broj 1.- su pobrojani kandidati (prema dodijeljenim šiframa) sa rezultatima postignutim na svakom  testu kao i konačni rezultati svih kandidata koji su pristupili testovima, te kandidati koji nisu ostvarili pravo pristupa testiranjima.

 

U tabeli /listi/ broj 2. - su pobrojani kandidati (prema dodijeljenim šiframa) na bodovnoj listi  koji su uspješno završili testiranja i kandidati koji su predloženi za zapošljavanje.

 

Pouka o pravnom lijeku: Na osnovu člana 53. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 25/06  i 4/08), svaki kandidat može izjaviti žalbu Policijskom odboru Vlade Kantona Sarajevo, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste na Oglasnoj ploči MUP-a Kantona Sarajevo i internet stranici MUP-a Kantona Sarajevo.

 

 

 

                                                                                                               KOMISIJA ZA IZBOR

PrilogVeličina
PDF icon Tabela 1360.3 KB
PDF icon Tabela 2105.08 KB
Rok: 
05.04.2018