Obavještenje za kandidate sa rezultatima ostvarenim na Testu fizičke sposobnosti