Skip to main content
Please wait...

Vozačka dozvola

 

ZAKONSKA REGULATIVA

 • Pravilnik o vozačkoj dozvoli (“ Službeni glasnik BiH“, broj 09/19 )

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se organizacionim jedinicama - Sektori za građanska stanja u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u čijoj nadležnosti je izdavanje isprava u okviru CIPS projekta, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno na čijem području raseljena osoba ima boravište.
Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.

Izdavanje vozačke dozvole prvi put:

Uz zahtjev (obrazac VD-1) – koji dobijete na lokaciji – bez naknade, za izdavanje vozačke dozvole prilaže se :

 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci,
 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole,
 • dokaz o prebivališto, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu),
 • dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,
 • dokaz o uplati od 60,00 KM za obrazac vozačke dozvole koja se plaća platnim nalogom na jedan od računa:

  svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

   

  -          UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

  -          UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

  -          NOVA BANKA a.d. Banja Luka - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5556000060067744;

  -         ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d. Sarajevo - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1341021020000276;

  vrsta prihoda 722907
  iznos: 60,00 KM

  Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

  Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

  Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

  Budžetska organizacija: 0709999

  Poziv na broj: „0“

 • Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 093, Vogošća 080, Ilijaš 040

 

Zamjena vozačke dozvole

Potrebna dokumenta:

 • zahtjev – koji dobijete na lokaciji – bez naknade (obrazac VD-1),
 • ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci ) ako je ranija vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja,
 • stara vozačka dozvola,
 • vozač kojem je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole, uz zahtjev za produženje prilaže i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanjem vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci
 • dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM platnim nalogom na jedan od računa:

  svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

   

  -          UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

  -          UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

  -          NOVA BANKA a.d. Banja Luka - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5556000060067744;

  -          ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d. Sarajevo  - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1341021020000276;

  vrsta prihoda 722907
  iznos: 60,00 KM

  Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

  Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

  Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

  Budžetska organizacija: 0709999

  Poziv na broj: „0“

 • Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 078, Vogošća 080, Ilijaš 040

 

Nestanak vozačke dozvole

Potrebna dokumenta
1. zahtjev – koji dobijete na lokaciji – bez naknade (obrazac VD-1),

 • potvrda da je vozačka dozvola oglašena nevažećom u službenim novinama,
 • ukoliko je vozačka dozvola izdata od strane druge policijske uprave u odnosu na trenutno mjesto prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahtjeva, a izgubljena je, uvjerenje da je podnosilac zahtjeva posjedovao vozačku dozvolu,
 • dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 60,00 KM platnim nalogom na jedan od računa: 

  svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

   

  -          UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

  -          UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

  -          NOVA BANKA a.d. Banja Luka - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5556000060067744;

  -         ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d. Sarajevo  - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1341021020000276;

  vrsta prihoda 722907
  iznos: 60,00 KM

  Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

  Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

  Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

  Budžetska organizacija: 0709999

  Poziv na broj: „0“

 • Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 078, Vogošća 080, Ilijaš 040

 

Zamjena inostrane vozačke dozvole

Potreba dokumenta:

 • zahtjev – koji dobijete na lokaciji – bez naknade (obrazac VD-1),
 • ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci ),
 • važeća inostrana vozačka dozvola, original, sa ovjerenim prevodom od strane sudskog prevodioca,
 • dokaz da osoba posjeduje ličnu kartu državljana BiH, ličnu kartu za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku,
 • dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM platnim nalogom na žiro račun.

  svrha doznake: uplata za vozačku dozvolu

   

  -          UNICREDIT BANK – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 3380002210018390;

  -          UNICREDIT BANK Banja Luka – primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5517902220404858;

  -          NOVA BANKA a.d. Banja Luka - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj: 5556000060067744;

  -   ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA d.d. Sarajevo  - primalac JRT Trezor BiH, depozitni račun broj:1341021020000276;

  vrsta prihoda 722907
  iznos: 60,00 KM

  Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

  Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

  Općina : šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

  Budžetska organizacija: 0709999

  Poziv na broj: „0“

 • Broj općine: Stari Grad 109, Centar 077, Novo Sarajevo 079, Novi Grad 108, Ilidža 078, Hadžići 038, Trnovo 078, Vogošća 080, Ilijaš 040
 

NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE  VOZAČKE DOZVOLE

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se organizacionim jedinicama koje djeluju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u čijoj nadležnosti je izdavanje ličnih dokumenata, a prema prebivalištu, odnosno boravištu podnosioca zahtjeva, na sljedećim lokacijama :

 1. Sektor za građanska stanja Stari Grad – u zgradi Općine Stari grad , na adresi Zelenih beretki br.4;
 2. Sektor za građanska stanja Centar – u zgradi općine Centar, na adresi Mis Irbina broj 1;
 3. Sektor za građanska stanja Novo Sarajevo – u šalter sali PU Novo Sarajevo, na adresi Zmaja od Bosne 15
 4. Sektor za građanska stanja Novi Grad – u šalter sali PU Novi grad, na adresi Prvomajska broj 22;
 5. Sektor za građanska stanja Ilidža – u zgradi Pošte, na adresi Rustempašina bb;
 6. Sektor za građanska stanja Vogošća – u šalter sali PS Vogošća, na adresi Jošanička bb;
 7. Sektor za građanska stanja Ilijaš – u šalter sali PS Ilijaš, na adresi Hašima Spahića broj 17a;
 8. Sektor za građanska stanja Hadžići – u šalter sali PS Hadžići , na adresi Anđelka Lažetića bb.

NAPOMENA: U NASTAVKU JE SPECIMEN UPLATNICE SA DETALJNIM UPUTSTVOM O PRAVILNOM POPUNJAVANJU OBAVEZNIH POLJA NA UPLATNICI

mup

vd prednja strana

VD zadnja strana

Prilog
malaslikags