Skip to main content
Please wait...

U Neumu konferencija o organizovanom kriminalu, korupciji i ostalim oblicima kriminaliteta: Ministar Katica zatražio da se razmotri kaznena politika i spriječi recidivizam

7, Jun 2024

U Neumu se ove sedmice održava XXII savjetovanje iz krivično-pravne oblasti„Organizovani kriminal, korupcija i ostali oblici kriminaliteta-stavovi prakse“. 

Svoja znanja, iskustva i stavove podijelit će sudije Suda BiH, Vrhovnog suda BiH, Kantonalnog suda u Sarajevu, sudova iz Tuzle, Brčko distrikta, Banja Luke, javni tužioci RS-a, kantonalni tužioci KTKS, advokati iz cijele BiH, ali i Crne Gore, kao i tužioci iz SAD-a i specijalni agenti Uprave za suzbijanje droga (DEA) iz SAD-a. 

Planirano je nekoliko panela, između ostalog: panel o izazovima krivičnog prava i prakse u istraživanju i dokazivanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, panel o integritetu i pravičnosti postupka u predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa, panel o nasilju u porodici, panel o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima, panel o trgovini ljudima i drugi.

Na konferenciji učestvuje i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica koji se obratio u uvodnom dijelu i ukazao na neophodnost izmjene kaznene politike u BiH.

„Smatram da je važno da se i na ovom skupu istakne potreba za razmatranjem kaznene politike u BiH, politike izricanja i ublažavanja kazni prilikom donošenja sudskih presuda. U prošloj godini je u Kantonu Sarajevo 2/3 ukupnog kriminaliteta počinjeno od strane recidivista, tj.povratnika u činjenju krivičnih djela i moramo raditi na suzbijanju toga. Prilikom određivanja kazne počiniocima krivičnih djela mora se voditi računa o generalnoj prevenciji, a ne samo specijalnoj prevenciji,“ istakao je ministar Katica.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo iniciralo je pred Federalnim ministarstvom pravde donošenja Zakona o probaciji FBiH i u tome imamo podršku svih ostalih ministarstava na nivou FBiH jer smo detektovali suštinu problema. Stojimo na raspolaganju Federalnom ministarstvu pravde da zajedničkim naporima, saznanjima i radom dođemo da najboljeg rješenja za donošenje ovog zakona,“ dodao je ministar Katica.

Kanton Sarajevo je, na prijedlog MUP-a Kantona Sarajevo, usvojio Strategiju i akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo, a prema mišljenju ministra Katice, s tog aspekta će biti veoma značajno podijeliti iskustva na panelu o istraživanju i dokazivanju neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, na kojem, između ostalih, učestvuje i pravni savjetnik Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, kao i tužioci i specijalni agenti (DEA) iz te zemlje. 

Savjetovanje se održava u organizaciji Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, zajedno sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Centrima za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, Udruženjem sudija u Bosni i Hercegovini, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Suda Bosne i Hercegovine, Udruženjem žena sudija u Bosni i Hercegovini, Udruženjem

sudija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužilaca Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužitelja/tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužilaca Republike Srpske, Advokatskim komorama Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskim komorama Republike Srpske te Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine organiziraju