SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU STARI GRAD

lokacije:

 

ul. Zelenih beretki br. 4 – sjedište Sektora -
upravni postupci, pisarnica, registracija vozila i prijem zahtjeva vozačih dozvola
e-mail administracija.sgrad@mup.ks.gov.ba
tel. +387(0)33 407 168
fax +387(0)33 445-231

   
   

ul. Safvet-bega Bašagića bb – izdavanje ličnih karata i vozačkih dozvola, prijem zahtjeva za ličnu kartu,PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE i prijem zahtjeva za putne isprave
tel. +387(0)33 239 410

   
   
koordinatorica – Nihada Đulbegović – informacije o svim postupcima
tel. + 387(0)33 407 165