Propisi MUP

Ukupno 31 - 60 od 332
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/19, PDF icon 31/19
Zakon o arhivskoj građi 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/02
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/07, PDF icon 23/07
Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14, PDF icon 31/14, PDF icon 41/05
Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg streljiva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'83/16 PDF icon 83/16
Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'83/16
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13, PDF icon 98/17
Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09, PDF icon 36/15, PDF icon 15/18
Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/16
Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07, PDF icon 9/99
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH'46/10, 75/13 PDF icon 46/10, PDF icon 75/13
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH'30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 PDF icon 30/97, PDF icon 7/02, PDF icon 70/08, PDF icon 48/11, PDF icon 36/18
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Zakon o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'14/05 PDF icon 14/05
Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'53/09, 22/16 PDF icon 53/09, PDF icon 22/16
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16, PDF icon 26/19
Zakon o prevozu opasnih materija 'Službeni list SFRJ'27/90 PDF icon 27/90
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/18
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 9/15, PDF icon 28/18