Propisi MUP

Ukupno 31 - 60 od 352
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'35/03 PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 8/13, PDF icon 59/14
Zakon o javnom okupljanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/09, PDF icon 11/11
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'44/98 PDF icon 44/98, PDF icon 42/11
Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'53/09 PDF icon 53/99, PDF icon 58/13
Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/18
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16
Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'08/06 PDF icon 08/06
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/18, PDF icon 26/19
Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17, PDF icon 09/18, PDF icon 89/17
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 9/15, PDF icon 28/18
Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16, PDF icon 26/19
Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala 'Službene novine FBiH'59/14 PDF icon 59/14
Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - prečišćeni tekst 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15, PDF icon 13/17
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom 'Službene novine FBiH'71/14 PDF icon 71/14
Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02, PDF icon 8/03, PDF icon 01/03, PDF icon 25/06
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13, PDF icon 98/17
Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'01/02 PDF icon 01/02, PDF icon 14/03
Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17, PDF icon 46/17